Bộ Trưởng Lily D'Ambrosio viếng thăm Văn Phòng Richmond

Thời gian: 16/08/2018

Địa điểm: Văn phòng Richmond Office, 30-32 Lennox St RICHMOND VIC 3121