Tiệc Cùng Các Tình Nguyện Viên

Địa điểm: Chain Chain Hot Pot - 62 Nicholson St, Footscray VIC 3011