Tiệc Tân Niên Cùng Các Bác Vùng Sunshine

Huong Truong , Cam Nguyen, John Thuy, Natalie Suleyman, Kim Truong (Nghị viên của Brimbank Council)

Huong Truong MP (Member for the Western Metropolitan Region)

Natalie Suleyman MP (Member for St Albans)