Lễ Tốt Nghiệp 2018

Địa điểm: Braybrook

Lớp: Certificate III in Individual Support (Ageing)

Bà Huỳnh Bích Cẩm và Thầy Minh và các học viên trong Lễ Tốt Nghiệp