Đóng góp của Hội Phụ Nữ Việt Úc được công nhận tại cộng đồng Greater Dandenong

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bằng Công Nhận về những đóng góp nổi bật của Hội Phụ Nữ Việt Úc được trao bởi Thị Trưởng của thành phố Dandenong tại buổi lễ Celebrating Inspiring Communities 2017. 

Cô Thuỷ đại diện Hội Phụ Nữ Việt Úc lãnh Bằng Công Nhận