Triễn lãm về người cao niên tại Úc 2017

 

(Ảnh: AVWA)