Hội Phụ Nữ Việt Úc tại trung tâm Hoan Thiện

 

Linh mục J.B Đặng Nhật Trường và nhân viên Hội Phụ Nữ Việt Úc