CÁC KHÓA NGẮN HẠN (ACFE)

 

ITCLASS_01

 

Các Khóa Ngắn Hạn (ACFE)được Tổ Chức Giáo Dục Sau Phổ Thông và Giáo Dục Cộng Đồng tài trợ, bao gồm:

  • Các khóa Tiếng Anh Cơ Bản
  • Khóa học Vi Tính, Thư Điện Tử và Internet.
  • Sơ lược Về Chăm Sóc Trẻ Em.
  • Sơ lược Về Chăm Sóc Cao Niên.
  • Kỹ Năng Tìm Việc, Viết Đơn Xin Viêc ,và Chuẩn Bị Phỏng Vấn.

 

ITCLASS_02