Cách nhận tất cả email từ Hội Phụ Nữ trong Gmail

 

Lưu ý: Để nhận tất cả email từ Hội Phụ Nữ, chỉ nhập @avwa.org.au trong vùng From